Регистрираните потребители имат достъп до пълната база на форума като виждат всички теми и публикации.
Регистрация във форума се допуска единствено за членове на БНФМ.

За членство в БНФМ - натиснете тук 
За регистрация във форума - натиснете тук

Добре дошли, Гост
Username: Парола: Запомни ме

ТЕМА: Регистрация на металдетектори

Отг:Регистрация на металдетектори 18 Апр 2012 21:21 #7592

 • Mila
 • Mila's Avatar
 • Офлайн
 • - Член на БНФМ -
 • Мнения: 923
 • Получени благодарности 3187
От вчера - 17.04.2012 г. в Държавен вестник са публикувани промени в НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-00-0001 ОТ 2011 Г. ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕРЕННИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ
където се казва, че "Специални технически средства" са геофизична апаратура и други технически средства, използвани при теренните археологически проучвания за откриване на недвижими и движими археологически културни ценности на сушата и под вода. т.е. НАШИТЕ МАШИНКИ НЕ СА СПЕЦИАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА, ЗАЩОТО НИЕ НЕ ИЗВЪРШВАМЕ ТЕРЕННИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ, А ТЪРСИМ МЕТАЛНИ ПРЕДМЕТИ В ЗЕМЯТА.

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-00-0001 ОТ 2011 Г. ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕРЕННИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ (ДВ, БР. 18 ОТ 2011 Г.)
В сила от 17.04.2012 г.
Издадена от Министерството на културата
Обн. ДВ. бр.30 от 17 Април 2012г.
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се т. 2:
"2. условията за приемане на теренни археологически проучвания;".
2. Досегашната т. 2 става т. 3.

§ 2. В чл. 2 се създава ал. 4:
"(4) Подводни археологически проучвания се извършват при спазване на изискванията на Конвенцията за опазване на подводното културно наследство (ДВ, бр. 16 от 2010 г., ратифицирана със закон - ДВ, бр. 84 от 2003 г.)."

§ 3. В чл. 8 т. 7 се изменя така:
"7. изготвяне на предложение за деклариране или за предоставяне на статут на откритите археологически обекти по реда на раздели ІІ и ІІІ от глава пета от ЗКН."

§ 4. Член 11 се изменя така:
"Чл. 11. Археологическото наблюдение е дейност, чиято основна цел е установяване на наличието на археологически структури на дадено място. Археологическото наблюдение се прилага в случаите по чл. 161, ал. 2 ЗКН, за да не се допусне да бъдат унищожени или застрашени неизвестни археологически обекти."

§ 5. В чл. 15, ал. 2 думите "със съгласието на Съвета за теренни проучвания, отразено" се заменят с "ако това е посочено".

§ 6. Член 17 се изменя така:
"Чл. 17. (1) Теренните археологически проучвания се извършват с разрешение за теренно археологическо проучване, издадено от министъра на културата или оправомощено от него длъжностно лице, въз основа на експертно становище на Съвета за теренни проучвания.
(2) За спасителни проучвания, включително археологическо наблюдение по чл. 161, ал. 2 ЗКН, както и такива с цел издирване на археологически обекти с недеструктивни методи, разрешението за тях се издава от председателя на Съвета за теренни проучвания.
(3) Теренни проучвания в Република България, включени в международни научноизследователски проекти или планирани с участието на лице по чл. 150, ал. 2 ЗКН, се одобряват с разрешение на министъра на културата въз основа на експертно становище на Съвета за теренни проучвания.
(4) В случай че е необходимо спасителните теренни проучвания да започнат преди годишните отчети в НАИМ при БАН, разрешението се издава, след като отчетите и документацията за предходни теренни археологически проучвания на заявителя са приети предварително от съответната секция на НАИМ при БАН.
(5) Разрешение за извършване на теренни археологически проучвания се издава на лица, които отговарят на изискванията на чл. 150 ЗКН. Разрешението е със срок на действие в рамките на календарната година, в която е издадено.
(6) В разрешението за извършване на теренни археологически проучвания се посочва и извършването на геофизическо проучване, ако такова е предвидено в работната програма.
(7) С разрешението за извършване на теренни археологически проучвания се определят временните граници и охранителни зони на археологическия обект, предмет на проучването."

§ 7. Създават се чл. 17а и 17б:

"Чл. 17а. (1) Заявление за издаване на разрешенията по чл. 17, ал. 1 и 3 се подава чрез председателя на Съвета за теренни проучвания до министъра на културата. Към заявлението се прилагат документите, посочени в чл. 151 ЗКН. Заявленията за редовни проучвания се подават до 30 април на съответната календарна година.
(2) Заявленията се подават писмено или по електронен път. В случаите, когато заявлението се подава по електронен път, се спазват изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис, а документите се прилагат във вид на сканирани копия, подписани с електронен подпис.
(3) Заявление за издаване на разрешенията по чл. 17, ал. 2 се подава по реда на ал. 2 до председателя на Съвета за теренни проучвания.
(4) В случаите, когато се подава заявление за провеждане на спасителни проучвания, се посочва необходимостта от провеждане на проучването във връзка с осъществяването на: строителни, благоустройствени или селскостопански дейности, търсене, проучване и добив на подземни богатства и други дейности, свързани с въздействие върху земната повърхност, земната основа, земните недра и под вода, при които са открити структури или находки, притежаващи признаци на културни ценности, както и осъществяването на конкретни инвестиционни проекти.
(5) Заявителят представя освен документите по чл. 151 ЗКН и:
1. мотивирано становище на регионалния инспекторат по опазване на културното наследство или на директора на съответния музей; становището се издава въз основа на документ, удостоверяващ законосъобразността на инвестиционната инициатива, предоставен от собственика на имота, в който ще се извършва теренното археологическо проучване, а в случай на образувано административнонаказателно производство се посочват съответните данни за това;
2. в случаите по чл. 160, ал. 2 ЗКН - одобрен протокол от комисията по чл. 160, ал. 3 ЗКН.

Чл. 17б. (1) Заявленията по чл. 17, ал. 1 и 3 заедно с приложените към тях документи се внасят за разглеждане от Съвета за теренни проучвания.
(2) В 7-дневен срок след провеждане на заседанието председателят на Съвета за теренни проучвания изпраща заявлението по чл. 17, ал. 1 и 3 задно с приложените документи и решението на съвета до Министерството на културата.
(3) Разрешението за теренно проучване по чл. 17, ал. 1 се издава в 14-дневен срок от постъпване на документите по ал. 2 от министъра на културата или оправомощено от него длъжностно лице.
(4) Разрешението за теренно проучване по чл. 17, ал. 3 се издава в 14-дневен срок от постъпване на документите по ал. 2 от министъра на културата.
(5) Председателят на Съвета за теренни проучвания издава разрешението по чл. 17, ал. 2 в 7-дневен срок от постъпване на заявлението."

§ 8. Член 18 се изменя така:
"Чл. 18. (1) Министерството на културата и НАИМ при БАН водят регистър на издадените разрешения за теренни проучвания.
(2) Регистърът на издадените разрешения:
1. по чл. 17, ал. 1 и 3 се създава и води в Министерството на културата; за издаденото разрешение Министерството на културата незабавно уведомява НАИМ при БАН и представя копия на разрешенията в 7-дневен срок от издаването им;
2. по чл. 17, ал. 2 се създава и води в Министерството на културата, като НАИМ при БАН има осигурен достъп за подаване на информацията за издадените разрешения за спасителни проучвания; за издадените разрешения НАИМ при БАН незабавно уведомява Министерството на културата и представя копия на разрешенията в Министерството на културата в 7-дневен срок от издаването им.
(3) Научният ръководител представя копие от разрешението за теренни археологически проучвания в общината, кметството, районното управление на МВР и музея, на чиято територия се провежда теренното археологическо проучване.
(4) Научният ръководител лично представя разрешението за теренното археологическо проучване на местните власти преди започване на работата на терена."

§ 9. В чл. 20 се създават ал. 5, 6 и 7:
"(5) Отношенията във връзка с провеждането на редовно или спасително теренно археологическо проучване се уреждат с договор, сключен между възложителя на теренното проучване и културна или научна организация, която от своя страна е в договорни отношения с лице, получило разрешение за теренно археологическо проучване.
(6) С договора по ал. 5 се определят необходимите средства за провеждане на теренното археологическо проучване по план-сметка с показатели съгласно приложение № 3. При необходимост научният ръководител може да променя размера на средствата по пера с изключение на средствата, предвидени за теренна консервация, без да надхвърля общата сума, заявена с план-сметката.
(7) План-сметката по ал. 6 се прилага и в случаите, когато културна и научна организация самостоятелно осъществява теренно проучване."

§ 10. Създава се глава четвърта "а":
"Глава четвърта "а"
УСЛОВИЯ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ТЕРЕННИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ

Чл. 27а. (1) За приемане на приключили теренни археологически проучвания или приключил техен етап, включително при възникнала необходимост от временно преустановяване на теренните проучвания върху целия терен, определен с разрешението по чл. 148 ЗКН, или върху част от него, министърът на културата или оправомощено от него длъжностно лице назначава експертна комисия.
(2) Комисията по ал. 1 се състои от представители на: Инспектората по опазване на културното наследство, НАИМ при БАН или университетите с катедра "Археология", археолог от регионален исторически музей или от местен общински музей. При необходимост в комисията се включват представители на НИНКН и други експерти.
(3) Средствата за осъществяване на дейността на комисията се осигуряват от възложителя на теренното проучване.

Чл. 27б. (1) Комисията по чл. 27а се назначава по искане на научния ръководител или от съответната научна или културна организация по чл. 20, ал. 5.
(2) При спасителни теренни археологически проучвания искането за назначаване на комисия се подава в Министерството на културата до 3 дни след приключване на срока на теренното проучване, определен в договора, сключен с възложителя.

Чл. 27в. (1) Комисията провежда оглед на място в двумесечен срок от датата на подаване на искането по чл. 27б, ал. 1 до министъра на културата.
(2) Научният ръководител представя на комисията доклад с научна оценка за разкритите археологически структури.
(3) Въз основа на доклада и на проведения оглед се съставя протокол, с който се предлагат последващи действия и временни мерки за опазване.
(4) В зависимост от степента на проучването на археологическия обект комисията може да предложи с протокола изготвяне на:
1. предварителна оценка по чл. 57, ал. 3 ЗКН;
2. или заключителна оценка по чл. 61, ал. 1 ЗКН след декларирането на обекта по реда на ЗКН.

Чл. 27г. (1) При спасителни теренни археологически проучвания комисията въз основа на доклада с научната оценка на ръководителя на проучването изготвя предварителна оценка на разкритите недвижими археологически структури. За изготвянето на предварителната оценка не се прилагат изискванията на наредбата по чл. 50, ал. 2 ЗКН.
(2) С изготвената оценка се установява, че:
1. археологическите структури притежават признаци на недвижими културни ценности - с протокола по ал. 3 комисията предлага провеждане на процедура по деклариране;
2. археологическите структури не притежават признаци на недвижими културни ценности - с протокола по ал. 3 комисията предлага на министъра на културата да издаде заповед за отнемане на статута на обекта по чл. 2а, ал. 1 ЗКН в обхвата на намесата и освобождаване на терена;
3. е завършило спасителното теренно археологическо проучване или то се нуждае от продължаване, с конкретен срок за приключване.

Чл. 27д. (1) Председателят на комисията представя протокола на министъра на културата за утвърждаване в 7-дневен срок след приключване на дейността на комисията.
(2) Протоколът по ал. 1 се утвърждава от министъра на културата или от оправомощен от него заместник-министър.
(3) Предложените с протокола действия и временни мерки за опазване на археологическата ценност са задължителни за изпълнение."

§ 11. В чл. 30 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 накрая се добавя "или за друга специализирана дейност, изрично предвидена в нормативен акт".
2. Създава се нова ал. 3:
"(3) Специални технически средства, регистрирани за извършване на теренни проучвания, се използват само от лица, посочени в заявлението по чл. 151 ЗКН, и под контрола на научния ръководител."
3. Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно ал. 4 и 5.

§ 12. В чл. 31 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите "физически и юридически лица" се поставя запетая и се добавя "собственици на специални технически средства".
2. В ал. 2 т. 2 се изменя така:
"2. данни за лицата, които ще използват специално техническо средство, и за тяхната квалификация."

§ 13. В чл. 36 се създава ал. 3:
"(3) Заповедта по ал. 2 се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс."

§ 14. Параграф 1 от допълнителната разпоредба се изменя така:
"§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Интегрирана консервация" е понятието, определено в § 4, т. 10 от допълнителната разпоредба на Закона за културното наследство.
2. "Специални технически средства" са геофизична апаратура и други технически средства, използвани при теренните археологически проучвания за откриване на недвижими и движими археологически културни ценности на сушата и под вода.
3. "Документи, удостоверяващи законосъобразността на инвестиционната инициатива" са: съгласувана по реда на ЗКН виза за проектиране в случаите по чл. 161, ал. 1 ЗКН, а в останалите случаи - разрешение за строеж (разрешение за построяване)."

§ 15. Приложение № 1 се изменя така:
"Приложение № 1 към чл. 34, ал. 1


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

София, бул. Александър Стамболийски 17
тел.: 02/9400900 ; факс: 02/9818145; дежурен тел.: 02/9879551 ; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.;
www.mc.government.bg/">www.mc.government.bg

УДОСТОВЕРЕНИЕ
№ ......................../.................. г.
за регистрация на специално техническо средство

Министерството на културата удостоверява, че в регистъра на специалните технически средства е вписано специално техническо средство със следните характеристики:
................................................................................................................................................................................................................................................................
Удостоверението се издава на:
............................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................
(наименование на юридическото лице, трите имена на физическото лице)
Специалното техническо средство ще бъде използвано от: .........................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................
(трите имена на лицето)
Правата по регистрацията не се прехвърлят и преотстъпват.
Специалното техническо средство се използва само от лицата, посочени в заявлението по чл. 151 ЗКН, и под ръководството на лицето, получило разрешение за теренно археологическо проучване.
При промяна на обстоятелствата, при които е извършена тази регистрация, регистрираният е длъжен в 7-дневен срок от възникване на обстоятелството да уведоми писмено министъра на културата.

Министър: ............................. "

§ 16. Създава се приложение № 3 към чл. 20, ал. 6:
"Приложение № 3 към чл. 20, ал. 6План-сметка
за определяне на показателите за формиране на необходимите средства за провеждане на теренни археологически проучвания

Раздел І
Информация за теренното археологическо проучване на обект .........................................................................................................................................................................................................
1. Локализация на археологическия обект
"...........................................................................................................................................................................".
 урбанизирана територия
 извънселищна територия
 подводни археологически проучвания
 комбинирани археологически проучвания
2. Разрешение за теренно археологическо проучване № .........../....................г.
3. Типология на обекта ...................................................................................................................................................................................................................................................
3.1. датировка...........................................................................................................................................................................................................................................................
3.2. стратиграфия .....................................................................................................................................................................................................................................................
4. Вид на теренното археологическо проучване в методологично отношение:
 издирване на археологически обекти
 археологическо наблюдение
 археологически разкопки
5. Вид на теренното археологическо проучване в организационно отношение:
 редовно
 спасително
6. Обща площ на теренното археологическо проучване .................. кв. м и дебелина на културния пласт ....... см.
7. Времетраене на тереннoто проучване. .................. дни.
Указание за попълване на раздел І:
Времетраенето на теренното проучване по т. 7 се определя като функция от информацията по т. 6, състава на екипа по т. 1 от раздел ІІ и указанията относно т. 1 от раздел ІІ.

Раздел ІІ
Средства за организационно осигуряване на теренното археологическо проучване
1. Командировъчни разходи (пътни, дневни, квартирни), определени съгласно Наредбата за командировките в страната:
Участници Брой участници Дни Дневни Квартирни Пътни Общо
научни ръководители
зам.-ръководители
археолози и други специалисти
стажанти
работници
ВСИЧКО:
Указание за попълване на т. 1:
Посочват се размерите на командировъчните разходи съгласно Наредбата за командировките в страната (ДВ, бр. 11 от 1987 г.).
2. Възнаграждения за научно ръководство и за участие в теренно археологическо проучване:
Участници Брой участници На ден За дни Общо Основание за цената
научни ръководители
зам.-ръководители
археолози и други специалисти
стажанти
работници
ВСИЧКО:
Указание за попълване:
Разходите за възнагражденията по таблицата на т. 2 се определят съгласно модули за археологически разкопки, издирване на археологически обекти и археологическо наблюдение, както следва:
1. Модулът за археологически разкопки включва:
а) дневната норма при 8-часов работен ден е проучване на квадрат 5 x 5 м на дълбочина 0,15 м;
б) кадрова обезпеченост на 1 модул за 1 ден - от 3 до 5 души, включващи работници и един стажант или археолог.
2. Модулът за издирване на археологически обекти се определя по дневна норма за провеждане на издирване на археологически обекти и е 35 000 м2 покрита площ от един археолог при 8-часов работен ден.
3. Модулът за археологическо наблюдение се определя за един археолог за провеждане на ефективно наблюдение на работата на една машина или група работници, оформящи масов изкоп с площ до 100 м2 и дълбочина до 2 м за 8-часов работен ден.
Възнагражденията при теренното археологическо проучване се калкулират чрез коефициент на базата средната работна заплата за страната, актуализирана спрямо последните данни на Националния статистически институт, при средно 21 работни дни на месец и коефициент спрямо базовото заплащане на ден, а именно:
а) възнаграждение за научен ръководител (включително с осигуровки) на ден - x 3,00;
б) възнаграждение за заместник научен ръководител (включително с осигуровки) на ден - x 2,00;
в) възнаграждение за археолог (включително с осигуровки) на ден - x 1,75;
г) възнаграждение за стажант (включително с осигуровки) на ден - x 1,50;
д) възнаграждение за работник (включително с осигуровки) на ден - x 1,00.
Възнаграждението за работник и стажант се договаря, като за минималната ставка се приема минималната работна заплата за страната.
3. Наем на земекопна техника, друга техника и извозване на пръст:
Вид земекопна или друга техника Дни Брой на машиносмяна Цена на машиносмяна Общо Основание за цената

ВСИЧКО:
Указание за попълване: В графа "Основание за цената" се посочва начинът на формиране на цената.
4. Разходи за транспорт до обекта:
Вид транспортно средство Брой пътници Лв./км или наем Дни Общо Основание за цената

ВСИЧКО:
Указание за попълване: В графа "Основание за цената" се посочва начинът на формиране на цената.
5. Консумативи, инструменти и др.:
Вид Брой Единична цена Общо

ВСИЧКО:
6. Разходи за осигуряване на охрана на обекта:
Брой охранители Часове/дни На час/ден Общо Основание за цената

ВСИЧКО:
Указание за попълване: В графа "Основание за цената" се посочва начинът на формиране на цената.
7. Застраховки:
Вид Дни Командировъчни Дейност Общо Основание
Застраховки
Указание: В графа "Основание" с посочват мотивите относно необходимостта от застраховане.
8. Обезщетения съгласно чл. 161, ал. 3 от Закона за културното наследство:
Вид дейност, подлежаща на обезщетение Площ Собственик, ползвател Сума Основание за определяне на размера на обезщетението

ВСИЧКО:
9. Средства за интердисциплинарни изследвания и консултации:
Вид Дни Командировъчни Дейност Консумативи, материали Общо Основание

ВСИЧКО:
Указание за попълване: Интердисциплинарните изследвания и консултации не могат да надхвърлят 15 % от общата сума за теренното археологическо проучване.
10. Изготвяне на графична и фотодокументация:
Вид Дни Командировъчни Дейност Консумативи Общо Основание

ВСИЧКО:
11. Теренна консервация:
Вид Дни Командировъчни Дейност в дни Консумативи и материали Общо
Консервация и реставрация на недвижими културни ценности от:
1. лица, вписани в регистъра по чл. 165, ал. 1 ЗКН;
2. други лица.
Консервация и реставрация на движими културни ценности от лица, вписани в регистъра по чл. 165, ал. 1 ЗКН.
ВСИЧКО:
Указание: Разходите за теренна консервация могат да бъдат до 30 % от общата сума за теренното археологическо проучване.
12. Лабораторна консервация:
Вид Дни Командировъчни Дейност Общо Основание за цената
Консервация и реставрация на движими културни ценности
ВСИЧКО:
13. Разходи за приемателни комисии:
Брой участници Дни Дневни Квартирни Пътни Общо

ВСИЧКО:
14. Разходи за организация и управление на дейността:
Вид Дни Командировъчни Дейност Общо Основание за цената

Указание: Разходите могат да бъдат до 10 % от общата сума.
ОБЩА СУМА: .....................................................
Забележки:
1. Посочената обща сума на план-сметката не е обложена с ДДС.
2. Тази план-сметка е неразделна част от договор № ........ "

Заключителни разпоредби
§ 17. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".
Администраторите са забранили публикуването за гости.

Отг:Регистрация на металдетектори 20 Апр 2012 11:26 #7599

 • Georgi Georgiev
 • Georgi Georgiev's Avatar
 • Офлайн
 • Член на БНФМ, Юрист с успешна практика в областта на хобито Металдетектинг
 • Мнения: 350
 • Получени благодарности 152
та в крайна сметка за този текст:
§ 1. По смисъла на тази наредба:
2. "Специални технически средства" са геофизична апаратура и други технически средства, използвани при теренните археологически проучвания за откриване на недвижими и движими археологически културни ценности на сушата и под вода.


....Федерацията води и трите дела във ВАС, които формално загубени, практически с мотивите на Върховните съдии, доведоха до промяна в разбирането /а сега и в текста на наредбата/, че металдетекторите не следва да се регистрират ако с тях няма да се извършват теренни археологически проучвания, а ще се ползват за практикуване на хоби.
Администраторите са забранили публикуването за гости.

Отг:Регистрация на металдетектори 20 Апр 2012 16:00 #7605

 • bati_jenko
 • bati_jenko's Avatar
 • Офлайн
 • - Член на БНФМ -
 • Мнения: 470
 • Получени благодарности 171
Georgi Georgiev написа:
та в крайна сметка за този текст:
§ 1. По смисъла на тази наредба:
2. "Специални технически средства" са геофизична апаратура и други технически средства, използвани при теренните археологически проучвания за откриване на недвижими и движими археологически културни ценности на сушата и под вода.


....Федерацията води и трите дела във ВАС, които формално загубени, практически с мотивите на Върховните съдии, доведоха до промяна в разбирането /а сега и в текста на наредбата/, че металдетекторите не следва да се регистрират ако с тях няма да се извършват теренни археологически проучвания, а ще се ползват за практикуване на хоби.
Дааа...,отлична работа Адв. Георгиев !!! :)
Администраторите са забранили публикуването за гости.

Отг:Регистрация на металдетектори 20 Апр 2012 20:06 #7608

 • Джони
 • Джони's Avatar
 • Офлайн
 • Блокиран
 • Мнения: 1451
 • Получени благодарности 1498
Georgi Georgiev написа:
та в крайна сметка за този текст:
§ 1. По смисъла на тази наредба:
2. "Специални технически средства" са геофизична апаратура и други технически средства, използвани при теренните археологически проучвания за откриване на недвижими и движими археологически културни ценности на сушата и под вода.


....Федерацията води и трите дела във ВАС, които формално загубени, практически с мотивите на Върховните съдии, доведоха до промяна в разбирането /а сега и в текста на наредбата/, че металдетекторите не следва да се регистрират ако с тях няма да се извършват теренни археологически проучвания, а ще се ползват за практикуване на хоби.
Привет, Жоро! И поздравления! И аз така си помислих, че делата на Федерацията доведоха до тази промяна!
Имам питане.
Докато тая промяна стане ясна на органите на реда, демек, докато отгоре слезе до долу, може да има още грешки.
Сега подготвям едно "пакетче" документи за колегите.
Искам да включа документ, който при среща с органите на реда по някакъв начин да им показва/на органите/, че притежаването на металотърсач , който не е регистриран, не е противозаконно.
Кое да им сканирам, новата наредба или решението по жалбата...?
Администраторите са забранили публикуването за гости.

Отг:Регистрация на металдетектори 22 Апр 2012 10:09 #7623

 • Georgi Georgiev
 • Georgi Georgiev's Avatar
 • Офлайн
 • Член на БНФМ, Юрист с успешна практика в областта на хобито Металдетектинг
 • Мнения: 350
 • Получени благодарности 152
Права си Деси.
И аз наблюдавам случаи в които, правоохранителни органи /полиция и прокуратура/
все още не знаят че има промяна по отношение регистрацията на детекторите.
Та препоръчам ти да им приготвиш както решението, дори двете решения на ВАС
и това по делото на Слави, така и извадка от променената наредба.
Администраторите са забранили публикуването за гости.

Отг:Регистрация на металдетектори 22 Апр 2012 11:39 #7626

 • Джони
 • Джони's Avatar
 • Офлайн
 • Блокиран
 • Мнения: 1451
 • Получени благодарности 1498
Georgi Georgiev написа:
Права си Деси.
И аз наблюдавам случаи в които, правоохранителни органи /полиция и прокуратура/
все още не знаят че има промяна по отношение регистрацията на детекторите.
Та препоръчам ти да им приготвиш както решението, дори двете решения на ВАС
и това по делото на Слави, така и извадка от променената наредба.
Благодаря, Жоро! Както винаги отзивчив и изчерпателен. :)
Администраторите са забранили публикуването за гости.

Регистрация на металдетектори 18 Апр 2013 17:10 #11677

 • xansi
 • xansi's Avatar
като новобранец да попитам.оня ден ме спряха полицаите и ми прибраха металотърсача щот не бил регистриран.та трябва ли да се регистрират тея апарати или не
Последна промяна: 18 Апр 2013 17:13 от xansi.
Администраторите са забранили публикуването за гости.

Регистрация на металдетектори 18 Апр 2013 17:28 #11678

 • Fastext
 • Fastext's Avatar
 • Офлайн
 • - Член на БНФМ -
 • Мнения: 1017
 • Получени благодарности 1260
не нетрябва,прочети по горе темата,всичко е обяснено,федерацията се бореше да отпаднат регистрациите и успя.а на тея полицаи аз ако бях голям панаир щях да им дигна,че и закона не знаят...отивай в районното и си искай машината,и ги питай по кои закон са ти го взели,да ти покажят точката,алинеята,освен ако не са те хванали на архиологически обект или могила,тогава става сложно.
Някой мърши трябва просто да се смажат! Някой истини трябва просто да се кажат,аз не съм добър, не съм велик, не съм безгрешен,но не съм боклук и неща да бъда...
Администраторите са забранили публикуването за гости.

Регистрация на металдетектори 18 Апр 2013 18:10 #11680

 • xansi
 • xansi's Avatar
ами археологически обект.на асфалтовия път ни спряха.почнаха трябва регистрация и тн.после протокол за доброволно предаване за да не ви преберем 24 часа и така.явно трябва да хвана адвокат.
Администраторите са забранили публикуването за гости.

Регистрация на металдетектори 18 Апр 2013 18:25 #11682

 • Fastext
 • Fastext's Avatar
 • Офлайн
 • - Член на БНФМ -
 • Мнения: 1017
 • Получени благодарности 1260
търси си правата,щом е така работата можеш да ги съдиш даже..
Някой мърши трябва просто да се смажат! Някой истини трябва просто да се кажат,аз не съм добър, не съм велик, не съм безгрешен,но не съм боклук и неща да бъда...
Администраторите са забранили публикуването за гости.

Регистрация на металдетектори 18 Апр 2013 18:36 #11683

 • xansi
 • xansi's Avatar
а бе уж ми взеха телефона и казаха че ще ми се обадят .щот аз им казах че не трябва регистрация ма те се обадиха на некакви колеги.дойдоха и те и на тях им казах същото .пък те се обадиха на някакъв прокорор и айде към районното
Администраторите са забранили публикуването за гости.

Регистрация на металдетектори 18 Апр 2013 18:44 #11684

 • Nesho
 • Nesho's Avatar
 • Офлайн
 • - Член на БНФМ -
 • Мнения: 5553
 • Получени благодарности 4419
xansi писа:
като новобранец да попитам.оня ден ме спряха полицаите и ми прибраха металотърсача щот не бил регистриран.та трябва ли да се регистрират тея апарати или не
Благодарих на xansi за зададения въпрос защото и аз имам доста въпросителни в главата по въпроса как трябва да се процедира при евентуална среща с полицай дори се чудя дали да не отворя отделна тема.Нещата които се опитвам да спазвам за да си нямам проблеми със закона при евентуална среща с полицията са следните. Винаги си нося ксерокопие от фактурата на машината но заедно със нея винаги си нося и личната си карта. Ако човек си носи само фактурата или ксерокопие от нея без да си носи лична карта установява само и единственно че машината нее крадена но неможе да докаже че машината е негова собственост.Другото нещо което се опитвам да спазвам е следното независимо че имам всички необходими документи с мен независимо че машината ми е прибрана в раницата стремя се да не приминавам в близост до археологически обекти и т.н Но третото най-важно нещо което се опитвам да спазвам е видя ли полицай преди той да ме е видял плюя си на петите и Дим да ме няма (междудругото ходя с мотор да търкам именно за да бягам по лестно на полицаите ако се наложи лошото е че напоследък взеха да се въртят едни моторизирани поилицаи тука с БМВета :unsure: ) Тук някой ще каже след като знаеш как се процедира при среща с полицай защо бягаш??? Отговорът ми е следния- Знам че ако машина ми бъде взета неправомерно или по точно взета независимо че съм оказал съдействие и съм представил всички прилежащи документи рано или къстно от полицията ще ми я върнат това го знам и ми е ястно.Но нещото заради което се опитвам да избягвам срещата с органите на реда е следното.Имам машина за малко над 2000 лв купих я на скоро и все още имам 2 години гаранция да предположим че полицаите ми я вземат въпреки всичко дали заради некомпетентнос дали заради нещо друго.Връщат ми я с повреда отрязан кабел, счупена пита, счупен карбонов прът,счупен дисплей и ред ред други мръсотии които полицаите по начало обичат да правят.Машината ми все още е в гаранция от уърлддетекторс от където съм я закупил може би ще ми признаят гаранцията а може би не кой знае :( божа работа А ако машината не е в гаранция :blush: какво ще правя тогава как ще си търся правата :angry: Та въпросът ми е основно към Адвокат Георгиев (надявам се да прочете този пост) Как да си търся правата в такъв случай,как се доказва че машината е счупена именно от тях?
Последна промяна: 18 Апр 2013 18:50 от Nesho.
Администраторите са забранили публикуването за гости.
Следните потребители изказаха благодарности: Fastext

Регистрация на металдетектори 18 Апр 2013 18:47 #11685

 • Fastext
 • Fastext's Avatar
 • Офлайн
 • - Член на БНФМ -
 • Мнения: 1017
 • Получени благодарности 1260
нищо не могат да ти направят,длъжни са да ти го върнат,но трябва да си търсиш правата.те това чакат да си мълчиш.ако те видят че си се уплашил и правят каквото си искат.
Някой мърши трябва просто да се смажат! Някой истини трябва просто да се кажат,аз не съм добър, не съм велик, не съм безгрешен,но не съм боклук и неща да бъда...
Администраторите са забранили публикуването за гости.

Регистрация на металдетектори 18 Апр 2013 18:54 #11686

 • xansi
 • xansi's Avatar
а бе кви мотори.ние ходим за желязо искарахме тогава 95 кг във вид на палешници.но желязото не ни го взеха както и лопатите.
Администраторите са забранили публикуването за гости.

Регистрация на металдетектори 18 Апр 2013 19:01 #11687

 • Nesho
 • Nesho's Avatar
 • Офлайн
 • - Член на БНФМ -
 • Мнения: 5553
 • Получени благодарности 4419
xansi писа:
а бе кви мотори.ние ходим за желязо искарахме тогава 95 кг във вид на палешници.но желязото не ни го взеха както и лопатите.
:laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :) xansi абе то междудругото и аз ходя за желазо ;) ама при мен с апарат за над 2000лв малко не върви но какво да се прави както всички знаем максимата По скъп апарат Повече кила желязо на белкатото :laugh: :P
Администраторите са забранили публикуването за гости.
Модератори: Slavitoooo, Ilia, djendaka, skita6t, yaponetsa, FLORE, hektor, dertlibey, admin

Контакти

Илия Илиев

Председател на Българска национална федерация по металдетектинг

Ловеч 5500

Ул. Цар Освободител 33, ет. 2, ап. 3

Тел. 0898584502

Електронна поща: info@metaldetecting.bg

Иван Джендов

Заместник-председател на Българска национална федерация по металдетектинг

Тел. 0887933802

Георги Георгиев

Адвокат

Тел. 0887721898