Етичен кодекс на Българска Национална Федерация по Металдетектинг

on Posted in Етичен кодекс на БНФМ. Посещения: 10775

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА ТЪРСАЧА

Глава първа

Общи положения

Чл. 1. Този кодекс определя етичните норми и правилата за поведение на членовете на Българска национална федерация по металдетектинг и има за цел да повиши общественото доверие в техния морал, както и да издигне престижа на Федерацията.

Чл. 2. Нормите в настоящия кодекс са доброволно морално-етично задължение на членовете на БНФМ и е предвиден по същество като средство за самодисциплина и самоусъвършенстване.

Чл. 3. Личното поведение членовете на Федерацията осъществяват като:

(1) Строго спазват законите на Република България и Устава на БНФМ.

(2) Не накърняват престижа и интересите на БНФМ в своя обществен и личен живот.

(3) Проявяват уважение, коректност, толерантност, като не допускат поведение, което да накърнява достойнството и правата на отделната личност.

(4) В общуването помежду си членовете на Федерацията са равнопоставени.

(5) Не допускат изнасянето на оклеветяващи твърдения и публичните им изявления да са насочени към обективност и истина. Професионални или лични разногласия не са предмет на публична полемика.

(6) Не допускат възникването на конфликт на интереси и частно облагодетелстване от материален и нематериален характер, изпълнявайки ангажиментите си към Федерацията.

Глава втора

Поведение и облик на членовете на Федерацията по време на практикуването на хобито металдетектинг

Чл. 4. Членовете на Федерацията приемат да следят всички, закони, правилници и регулации, които важат в страната и имат връзка с металдетектинга.

Чл. 5. Членовете на Федерацията приемат да не накърняват частната собственост и да не търсят на частен обект без разрешението на собственика.

Чл. 6. Членовете на Федерацията приемат да не търсят и разкопават обявените паметници на културата в България от национално и местно значение без нужното разрешение от съответните органи.

Чл. 7. Членовете на Федерацията приемат да не замърсяват околната среда и водите и да опазват природните ресурси, животните и растенията.

Чл. 8. Членовете на Федерацията приемат да запълват изкопаните от тях в земята дупки и да оставят природата и ландшафта във вида, в който са били първоначално.

Чл. 9. Членовете на Федерацията не търсят и не разкопават засетите с посеви площи.

Чл. 10. Членовете на Федерацията приемат да не толерират и да не практикуват т. нар. фадромо-багерно търсене.

Чл. 11. Членовете на Федерацията приемат да бъдат учтиви, внимателни, разумни и приятелски настроени както към другите търсачи, така и към местните хора, органи и власти.

Чл. 12. Членовете на Федерацията приемат да насърчават отговорното търсене, намиране, възстановяване и опазване на артефакти и ще споделят знанията си с останалите хора.

Чл. 13. Членовете на Федерацията приемат да не увреждат и разрушават частна, общинска и държавна собственост, включително оборудване, знаци, сгради, пътища, постройки или останки от такива.

Чл. 14. Членовете на Федерацията приемат да предоставят при поискване информация за хобито и металдетекторите и ще съдействат със съвети и информация на начинаещите търсачи.

Чл.15. Членовете на Федерацията приемат да съдействат за намирането на загубени метални предмети.

Чл. 16. Членовете на Федерацията приемат да имат поведение, с което да повишават авторитета на останалите търсачи, като винаги помнят, че са посланици на хобито металдетектинг по света.

Глава трета

Санкции и отговорност

Чл. 17. Санкциите по този кодекс се налагат с цел да се предупреди нарушителя към спазване на етичните норми и да се пази авторитета на Федерацията пред обществото.

Чл. 18. За неспазване на нормите на Етичния кодекс се предвиждат и налагат следните санкции:

(1) Забележка към члена, неспазващ Етичния кодекс

(2) Уведомяване на членовете на БНФМ и даване публичност на случая в рамките на Федерацията

(3) Предложение за изключване от Федерацията

Глава четвърта

Заключителни разпоредби

Чл. 19. Този кодекс е приет от Управителния съвет на Българска Национална Федерация по Металдетектинг на 22.01.2010 г. и влиза в сила веднага след приемането му.

Чл. 20. Предложения за промени и допълнения в Етичния кодекс, подписани от поне 10 члена на БНФМ, могат да бъдат внесени и директно за разглеждане от Управителния съвет на БНФМ.

Изтегли във вид на файл:

Етичен кодекс на Българска национална федерация по металдетектинг

Тип на файла: doc :: Размер: 40KB

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ethical Code of Bulgarian National Metal Detecting Federation
 
ETHICAL CODE OF SEEKER
 
Chapter One
General Provisions
 
Article 1. This code determined the ethical norms and rules of conduct of the members of the Bulgarian National Metal Detecting Federation, and aims to increase public confidence in their morals and to raise the prestige of the Federation.
 
Article 2. The rules in this Code are voluntary moral and ethical obligation of the members of BNMDF and, in its nature, it is provided essentially as a means of self-discipline and self-improvement.
 
Article 3. The personal conduct of members of the Federation is realized by:
 
(1) strictly observing the laws of the Republic of Bulgaria and the Charter of BNMDF.
 
(2) not harming the prestige and interests of BNMDF in their public and personal life.
 
(3) showing respect, correctness, tolerance, by not allowing conduct that would harm the dignity and rights of the individual.
 
(4) In the communication among them, members of the Federation are equal.
 
(5) not allowing the revelation of vilifying statements and their public announcements should be aimed at objectivity and truth. Professional or personal arguments are not a subject of public polemics.
 
(6) not allowing the occurrence of a conflict of interest and private gain of material or non-material nature, executing their engagements toward the Federation.
 
Chapter Two
 
Conduct and aspect of the members of the Federation during practicing the hobby of metal detecting
 
Article 4. Members of the Federation agree to observe all laws, regulations and rules that are valid for their countries and have relation to metal detecting.
 
Article 5. Members of the Federation agree not to harm private property and not to seek on a private site without the permission of its owner.
 
Article 6. Members of the Federation agree not to seek and excavate the announced monuments of culture in Bulgaria that are of local and national significance, without the necessary permission obtained from the respective bodies.
 
Article 7. Members of the Federation agree not to pollute the environment and waters and to preserve the natural resources, animals and plants.
 
Article 8. Members of the Federation agree to fill the holes excavated by them in the ground, as well as to leave the nature and landscape in their initial form.
 
Article 9. Members of the Federation will not seek and excavate areas in which there are crops.
 
Article 10. Members of the Federation agree not to tolerate and not to practice the so-called bulldozer-excavator search.
 
Article 11. Members of the Federation agree to be polite, careful, reasonable and friendly towards other seekers and to local people, agencies and authorities.
 
Article 12. Members of the Federation agree to promote the search, finding, restoration and protection the artifacts and share their knowledge with other people.
 
Article 13. Members of the Federation agree not to harm or destroy private, municipal and state property, including equipment, signs, buildings, roads, constructions or remnants of such property.
 
Article 14. Members of the Federation agree to present, on request, information for the hobby and metal detectors, and they shall cooperate by means of advice and information to novice seekers.
 
Article 15. Members of the Federation agree to cooperate for finding lost metal objects.
 
Article 16. Members of the Federation agree to have a conduct by which they will raise the authority of other seekers, and to always remember that they are ambassadors of the metal detecting hobby around the world.
 
Chapter Three
 
Sanctions and Responsibility
 
Article 17. The sanctions as per the present Code are imposed with the aim of warning the violators to observe the ethical norms and keep the authority of the Federation before the society.
 
Article 18. For non-observance of the Ethical Code, the following sanctions are stipulated and imposed:
 
(1) warning to the member who does not observe the Ethical Code.
 
(2) notification of the members of the BNMDF and publicity of the case within the frame of the Federation.
 
(3) Proposition for exclusion from the Federation.
 
Chapter Four
 
Closing Provisions
 
Article 19. The present Code has been adopted by the Governing Committee of the Bulgarian National Metal Detecting Federation on January 22, 2010 and begins to operate immediately after its adoption.
 
Article 20. Proposals for changes and additions of the Ethical Code, signed by at least 10 members of the BNMDF, may be submitted directly also to be reviewed by the Governing Committee of the BNMDF.
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Правила на сайта и форума на Българска Национална Федерация по Металдетектинг

 • Форумът на БНФМ има за цел да предостави възможност на всеки да изложи мнения и опит в зададените секции и да постави въпросите, които го вълнуват.
 • Форумът на БНФМ е място за среща на хора с общ интерес - практикуването на хобито металдетектинг, без значение начинаещи или опитни.
 • Всеки желаещ може да се регистрира в сайта.
 • Всеки потребител има право само на една регистрация, като членовете на БНФМ трябва да попълнят полето НОМЕР НА ЧЛЕНСКА КАРТА.
 • Регистрираните членове на БНФМ имат достъп до повече секции във форума.
 • Не се допускат анонимни регистрации и профилно описание различно от данните, посочени при приемането ви за член в БНФМ (Име, Фамилия, Статут - физическо или юридическо лице).
 • Юридически лица (производители, търговци, дилъри) се регистрират в сайта като такива. Същите могат да се регистрират в сайта и като физическо лице.. Потребителското им име за регистрацията им като физическо лице трябва да съответства на техните Име и Фамилия, или да бъде друго наименование различно и ненасочващо към наименованието им наложено на пазара.
 • Пишете на кирилица.
 • Поддържайте добрия тон.
 • Стремете се към конструктивни дискусии.
 • Придържайте се към заглавието на темата - off-topic мнения не са желателни.
 • Форумът е място за дискусии - не го използвайте за чат.
 • Не пускайте нови теми с неясни заглавия, както и дублиращи се теми.
 • Не се толерира практиката на flood – публикуване на едно и също нещо многократно, както и публикуването на голям брой мнения от един потребител едно след друго. За добавяне на информация към предишен пост има бутон "Редактирай".
 • Използвайте/цитирайте чужди текстове в допустими за целите на изказването размери, посочвайки автора и без да нарушавате Закона за авторското право и сродните му права.
 • Ако слагате цитати на други езици, моля превеждайте ги на български.
 • Всички мнения и коментари, публикувани тук, са лични и написалият ги носи цялата отговорност за тях. Мненията не обвързват с нищо останалите потребители на форума или администрацията му.
 • Не публикувайте лични данни - нито свои, нито на друг участник. Не разкривайте анонимността на ползвателите на форума.
 • Забранява се публикуването на търговска реклама, оферти, промоции, цени, бонуси, връзки към уеб-магазини с цени.
 • Забраняват се всякакви опити за антиреклама.
 • Не се допускат дискриминация и проява на нетърпимост на основата на възраст, пол, раса, етнос, националност, вероизповедание, образователен ценз, социален статус и сексуалност.
 • Забранява се уговарянето на покупко-продажбата на културно-исторически ценности и публикуването на обяви с тази цел!
Модераторите имат следните отговорности:
 • Да следят за спазването на правилата за участие във форумите, за които отговарят.
 • Помагат на потребители, ако срещат проблеми при ползването на форумите.
 • По своя преценка да организират и подреждат форумите, за които отговарят.
 • Да участват активно във форумите, в които са модератори.
 • При нужда да изтриват теми и мнения, които са в разрез с правилата. Ако е нужно – редактират, преместват, обединяват теми и мнения. Кое е подходящо да се модерира и по какъв начин е по тяхна преценка, а не по преценка на потребителите.
 • Да предупреждават нарушителите до три пъти за неспазване на правилата чрез лични съобщения, а при четвърто предупреждение да предприемат временно или постоянно изключване от форума.
Права на потребителите:
 • Да изразят несъгласие с модераторското решение единствено с лично съобщение до него, като мотивират своята позиция .
 • При неуспешно разрешена ситуация или конфликт чрез лични съобщения потребителите имат право да се обърнат към администратора.
 • Администраторът има право на окончателно решение.

http://www.metaldetecting.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=83&lang=bg

Контакти

Илия Илиев

Председател на Българска национална федерация по металдетектинг

Ловеч 5500

Ул. Цар Освободител 33, ет. 2, ап. 3

Тел. 0898584502

Електронна поща: info@metaldetecting.bg

Иван Джендов

Заместник-председател на Българска национална федерация по металдетектинг

Тел. 0887933802

Георги Георгиев

Адвокат

Тел. 0887721898