Молба до г-н Константин Пенчев - Омбудсман на РБългария от БНФМ

on Posted in Новини и събития. Посещения: 2147

ДО

Г-Н КОНСТАНТИН  ПЕНЧЕВ -

ОМБУДСМАН НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МОЛБА

от

Сдружение с нестопанска цел за общественополезна дейност

„Българска национална федерация по металдетектинг”, Булстат 175818756,

Седалище: гр. Ловеч,

Адрес на Управление: 5500 Ловеч

ул.Цар Освободител 33

представлявано от Председателя на УС –

Илия Илиев

            УВАЖАМИ Г-Н OMБУДСМАН,

            „Българска национална федерация по металдетектинг” е сдружение с нестопанска цел за общественополезна дейност, регистрирано в Окръжен съд – Ловеч ф. д.  35 / 2009  и Решение № 95 от 02.12. 2009 г., което обединява широк кръг от български граждани, свързани в своето желание да упражняват по най-добросъвестен начин хобито „металдетектинг” на територията на Република България.

І. Обръщаме се към Вас, в качеството Ви на обществен защитник на правата на българските граждани, с молба за съдействие, тъй като имаме основателни причини да считаме, че понастоящем Министерството на културата, не зачита наши конституционно признати и гарантирани права. Това положение продължава от момента на регистрацията на Федерацията вкл. до настоящия момент, като през целия този период МК явно демонстрира отрицателното си отношение към „Българска национална федерация по металдетектинг”. Това отрицателно отношение намира израз не само в изказванията на представители на МК в медиите, но и в неравностойното третиране, граничещо с дискриминационно отношение спрямо Федерацията, при което на официалните й представители под един или друг предлог се отказват срещи, поискано в писмен вид разяснение на ЗКН или друго съдействие, в случаите, когато са били поискани такива.

Към настоящия момент имаме сериозни основания да заявим, че от страна на Министерството на културата, спрямо „Българска национална федерация по металдетектинг”  е нарушено правото й да получи отговор на отправено запитване по въпрос, представляващ законен интерес за Федерацията, нейните членове и партньори. 

Съгласно чл. 41, ал.1 от Конституцията на Република България „Всеки има право да търси и получава информация”, а съгласно ал.2 на същия член: „Гражданите имат право на информация от държавен орган или учреждение по въпроси, които представляват за тях законен интерес, ако информацията не е държавна или друга защитена от закона тайна или не засяга чужди права.”

 В тази връзка, молим да ни съдействате, като укажете на министерството неговите задължения, респективно – подходите по друг начин, какъвто намерите за добре, с оглед разрешаването на конкретния казус и защитата на правото ни на отговор.

Във връзка с непосредствено горе казаното, излагаме следните факти:

- През м. декември 2009г. Председателят на Федерацията се обажда на служебния номер на Зам. министъра Тодор Чобанов. Целта е записване на среща с последния във връзка с разясняване на въпроса за ползването и евентуалната регистрация на металдетекторите. В разговора, който представителят на федерацията провежда със секретарката на Зам. министъра Чобанов, последната заявява, че в момента не може да се запише ден и час за среща, тъй като Чобанов е в Италия. Същата поема ангажимент, след като Чобанов се върне, ще му предаде молбата за среща, след което МК ще уведоми Федерацията за конкретния ден и час.

От тогава до настоящия момент от страна на МК няма уведомление за срещата – писмено, по телефон, по е-мейл или по друг начин. Никой от МК не е потърсил Федерацията.

- След този телефонен разговор, пак през м. декември 2009 г., двама представители на Федерацията, вкл. Председателя й решават да отидат в София в Министерството на културата, да попитат лично някой от служителите там, да даде разяснение на процедурата за регистрация на металдетекторите.  На портала на министерството, пропускът свързва по вътрешния телефон представителя на федерацията със служителя на МК, компетентен по въпроса. Последният обаче, след като разбира, че говори с представител на „Българска национална федерация по металдетектинг”  отказва да ги приеме за консултация, както и да се легитимира, като заявява, че с Федерацията от МК ще контактуват само с писмена кореспонденция.

- На 10.05.2010г. Българска национална федерация по металдетектинг изпраща до Министерството на културата – министъра на културата, писмено питане относно „Реда за ползване и регистриране на специалните средства по смисъла на ЗКН” или т. нар. металотърсачи. Питането е изпратено по лицензирана куриерска фирма – Еконт, ИН: 000695160 с товарителница: № 93925359, дата на получаване от МК - 10.05.2010 г.

Отговор от МК няма.

- На 06.10.2010 г. по телевизия ПРО БГ - в предаване за културното наследство,  в което участва зам. министъра на културата – Тодор Чобанов, по молба на  „Българска национална федерация по металдетектинг” водещата на предаването лично връчва в ефир същото питане. Това е заснето от камерите и излъчено по телевизията, като при необходимост можем предоставим и запис от предаването.

Отговор от МК отново няма.

ІІ. Уважаеми Г-н Омбудсман, за съжаление, проблемите, с които се сблъсква Федерацията, не са само посочените, поради което, от името на Българската национална федерация по металдетектинг, се обръщаме към Вас с молба за среща.

Желанието ни за среща е предизвикано от многобройните проблеми, възникващи от редица постановки и изисквания на Закона за културното наследство, действащите подзаконови нормативни актове на Министерството на културата и Наказателния кодекс.

Искаме да Ви запознаем с тези проблеми, с трудностите и опасенията на многобройната общност на нашите членове, желаещи да упражняват хобито металдетектинг у нас.

Бихме искали да Ви запознаем и с нашето хоби, което се упражнява от хиляди други хора в демократична Европа и което, считаме, че е проявление на правото ни на личен живот.

Ние желаем да спазваме закона, да дадем пример на обществото с нашата организация и сме готови да поемем отговорността да бъдем достоен граждански партньор на Държавата в общата грижа по опазване на културното наследство.

Бихме били горди да спомогнем и за това българският гражданин да се почувства гражданин и на Европа, да осъзнае че записаното в Конституцията, не е просто добри пожелания, а действащо право. Считаме, че малка стъпка за това, може да бъде нашата дейност по защита на правата на всеки наш добросъвестен член във връзка с правото му да упражнява хобито металдетектинг.

           

Приложение: Питането, изпратено до МК.

12.01.2011г.                                                                            ..................

       гр. Ловеч                                                                               (Председател на УС)

 

Контакти

Илия Илиев

Председател на Българска национална федерация по металдетектинг

Ловеч 5500

Ул. Цар Освободител 33, ет. 2, ап. 3

Тел. 0898584502

Електронна поща: info@metaldetecting.bg

Иван Джендов

Заместник-председател на Българска национална федерация по металдетектинг

Тел. 0887933802

Георги Георгиев

Адвокат

Тел. 0887721898