ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

on Posted in Новини и събития. Посещения: 1439

ПОКАНА

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ ПО МЕТАЛДЕТЕКТИНГ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 25 от Устава, свиква редовно Общо събрание на сдружението 20.11.2011 г. от 11:00 часа в гр. Ловеч, ул. Търговска №49 в сградата на Читалище „Наука” при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на Управителния съвет за 2011 г.

2. Годишен финансов отчет за 2011 г.

3. Избор на нов Управителен съвет.

4. Избор на нов Контролен съвет.

5. Приемане на насоки за работа на УС през 2012 г.

6. Други.

Поканват се всички членове на БНФМ да вземат участие в Общото събрание. При липса на кворум, на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ, събранието ще се отложи с един час по-късно и ще се проведе от 12:00 часа на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове.

Председател на УС на БНФМ: Илия Илиев

Контакти

Илия Илиев

Председател на Българска национална федерация по металдетектинг

Ловеч 5500

Ул. Цар Освободител 33, ет. 2, ап. 3

Тел. 0898584502

Електронна поща: info@metaldetecting.bg

Иван Джендов

Заместник-председател на Българска национална федерация по металдетектинг

Тел. 0887933802

Георги Георгиев

Адвокат

Тел. 0887721898