Завършиха първите дейности по проект №BG05SFOP001-2.025-0190 „Гражданско участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство в областта на управлението на недвижимото културно наследство“

on Posted in Новини и събития. Посещения: 1498

download2                                                                               unnamed
 
Завършиха първите дейности по проект №BG05SFOP001-2.025-0190 „Гражданско участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство в областта на управлението на недвижимото културно наследство“, финансиран по оперативна програма „Добро управление“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Основната цел на проекта е да се повиши гражданско участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство в областта на управлението на недвижимите културни ценности.

Докладът, заключенията и препоръките са изпратени до целевите групи от държавната администрация, административните структури на изпълнителната власт и по-специално Министерство на културата, регионалните и националните музеи и техните служители, Националния институт за недвижимите културни ценности, граждански организации и отделни граждани, професионални и неправителствени организации, за да се започне активен диалог с тях за търсенето на промени.

Връзка към доклада:

 ПРОУЧВАНЕ И АНАЛИЗ НА ПОЛИТИКИ, ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И ПРАКТИКИ В БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, СВЪРЗАНИ С УЧАСТИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ В УПРАВЛЕНИЕТО НА НЕДВИЖИМИТЕ КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ

Връзка към заключенията и препоръките:

 ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕПОРЪКИ

 

Контакти

Илия Илиев

Председател на Българска национална федерация по металдетектинг

Ловеч 5500

Ул. Цар Освободител 33, ет. 2, ап. 3

Тел. 0898584502

Електронна поща: info@metaldetecting.bg

Иван Джендов

Заместник-председател на Българска национална федерация по металдетектинг

Тел. 0887933802

Георги Георгиев

Адвокат

Тел. 0887721898